[masp]22293[/masp]

[giaban]150,000đ[/giaban]

[giacu]190,000đ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]

☘️𝑯𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏
☘️𝑻𝒓𝒊̣ 𝒈𝒂̀𝒖, 𝒏𝒂̂́𝒎 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖, 𝒗𝒊𝒆̂𝒎 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖
☘️𝑻𝒐́𝒄 đ𝒆𝒏, 𝑺𝒖𝒐̂𝒏 𝒎𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒌𝒐 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒂̉
[/mota]


[chitiet]

⚜️ 𝑺𝑰𝑬̂𝑼 𝑫𝑨̂̀𝑼 𝑮𝑶̣̂𝑰 𝑯𝑨𝑵𝑨𝒀𝑼𝑲𝑰 𝑺𝑯𝑨𝑴𝑷𝑶𝑶
💴 2 màu : Đen - Nâu
👉 Sỉ : inb
𝑩𝒂̣𝒏 𝒎𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̛̀ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊̀ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝟏 𝒄𝒉𝒂𝒊 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒈𝒐̣̂𝒊
☘️𝑯𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏
☘️𝑻𝒓𝒊̣ 𝒈𝒂̀𝒖, 𝒏𝒂̂́𝒎 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖, 𝒗𝒊𝒆̂𝒎 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖
☘️𝑻𝒐́𝒄 đ𝒆𝒏, 𝑺𝒖𝒐̂𝒏 𝒎𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒌𝒐 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒂̉
🍀𝑵𝒈𝒂̆𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒂 𝒓𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒐́𝒄
🍀𝑲𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒐́𝒄 𝒎𝒐̣𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒉𝒐̛𝒏
𝐇𝐚𝐧𝐚𝐲𝐮𝐤𝐢 𝐒𝐡𝐚𝐦𝐩𝐨𝐨- 𝑫𝒂̂̀𝒖 𝑮𝒐̣̂𝒊 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑺𝒖𝒐̂𝒏𝒈 𝑴𝒖̛𝒐̛̣𝒕
𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝒅𝒖̀𝒏𝒈: 𝑳𝒂̀𝒎 𝒖̛𝒐̛́𝒕 𝒕𝒐́𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒔𝒂𝒖 đ𝒐́ 𝒄𝒉𝒐 𝒓𝒂 𝒕𝒂𝒚 𝟐 𝒙𝒊̣𝒕 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒈𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒖̀𝒚 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒐́𝒄 𝒊́𝒕 𝒉𝒂𝒚 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂ge 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒙𝒂̉ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒔𝒂̣𝒄𝒉, 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒈𝒐̣̂𝒊 𝟏 𝒍𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒅𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊̀ 𝒎𝒂́𝒊 𝒕𝒐́𝒄 𝒐́𝒏𝒈 𝒂̉.


[/chitiet]
Mỹ Phẩm , Hàng Tiêu dùng Thái, Mỹ, Nhật, Hàn

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn